cichy szept

18 tekstów – auto­rem jest cichy szept.

Pieniądze i szczęście to zja­wis­ka/pojęcia, które są do siebie od­wrot­nie pro­por­cjo­nal­ne, czyż nie?
Im więcej pieniędzy, tym mniej szczęścia i na od­wrót. ;)
Hah fun­kcje wy­mier­ne, nies­te­ty do spraw­dzianu ta wie­dza mi sie nie przyda. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 grudnia 2013, 11:18

Jes­tem drze­wem.. Usycham. Wo­do, przybądź, bo usycham z samotności. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 grudnia 2013, 16:19

Otwórz umysł, a to cze­go prag­niesz sa­mo cie od
naj­dzie. Nie ma nic gor­sze­go jak za­myka­nie sie na otaczający nas świat. To tak jak cze­kanie na niez­na­jome­go z her­batą przy zgaszo­nym świetle. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 grudnia 2013, 23:11

Oce­nianie człowieka na pod­sta­wie je­go wyglądu,
to jak oce­nianie książki po okładce. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 sierpnia 2012, 12:55

Ciągle nie mogę zro­zumieć dlacze­go in­ni tak do Ciebie lgną, nap­rawdę. Zwykły człowieku. Ja­kież to strasznie iry­tujące! I na­wet po­konując set­ki ki­lometrów za­wiłych prze­myśleń wciąż nie zna­lazłam od­po­wie­dzi, ale od­kryłam coś nap­rawdę za­baw­ne­go- ja sa­ma mam og­romną słabość do ciebie i chy­ba naj­większą z nich wszystkich. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 czerwca 2012, 22:35

Ciągłe za­mar­twianie bądź stre­sowa­nie się przed czymś to czas stra­cony...
Zwłaszcza gdy po fak­cie oka­zuje się, że nie było czym się przej­mo­wać. ;)
Więc proszę nie od­puszczaj, pot­raktuj to ja­ko wyz­wa­nie
al­bo cieka­we doświadczenie. 

myśl • 6 czerwca 2012, 21:55

Sko­ro muszę wyt­rzy­mywać sa­ma z sobą co dzień, aż do końca, to le­piej żebym siebie lubiła.

de­dyko­wane ludziom o bra­ku samoakceptacji

.................................................

Nie ma zła. Is­tnieje tyl­ko dob­ro.
Zło jest je­dynie ok­reśle­niem wy­pełniającym pus­tkę w ja­kiej zab­rakło dobra. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 16 marca 2012, 17:23

Prag­niesz miłości?
Nikt Cię nie po­kocha jeżeli będziesz siebie nienawidził. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 marca 2012, 22:17

* * *

Pod płaszczem nieświado­mości kry­je się ma­nipu­lac­ja.
Na no­sie oku­lary poz­ba­wiające tożsa­mości.
Błąd, pod­niósł ka­pelusz,
wy­sypały się szkla­ne tajemnice
i jed­na po dru­giej dźwięcznie roz­prysnęła się
na gład­kiej po­wie­rzchni parkietu.
To koniec.
Już żad­na mas­ka nie uczy­ni go wiarygodnym.
Roz­ma­zane pos­ta­ci spoglądają z przerażeniem.
W mil­cze­niu odchodzą.
Każdy z nich już daw­no roz­trzas­kał swe lustro.
Oni wszys­cy nie chcą nicze­go pamiętać.
Te­raz uciekają.

A my? A my jes­teśmy nadzy... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 3 marca 2012, 01:05

Nieko­nie­cznie ten mądry co wszys­tkie książki poz­ja­dał, lecz ten co i bez nich wiedzę pot­ra­fi czer­pać ze świata. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 2 marca 2012, 19:52
cichy szept

Wśród morza szarej masy nawet na chwilę nie zatopiłbyś wzroku w moich oczach. Warto posłuchać: Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cichy szept

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność